Algemene voorwaarden Turmac Cultuurfabriek

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

 1. Activiteit: de vergadering, het evenement of enige andere activiteit ter zake waarvan een Contract wordt aangegaan.
 2. Algemene Voorwaarden verhuur vergader- en bijeenkomstruimten: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle Contracten tussen Turmac Cultuurfabriek en Contractant met betrekking tot ruimte(n) ten behoeve van een Activiteit en daarbij behorende faciliteiten van Turmac Cultuurfabriek. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Turmac Cultuurfabriek. De toepasselijkheid van eventuele door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Turmac Cultuurfabriek: De Turmac Cultuurfabriek, gevestigd aan de Kerkstraat 27 te Zevenaar, beheerd door de besloten vennootschap Ataro B.V. gevestigd aan de Didamseweg 144 te Zevenaar.
 4. Contract: de overeenkomst tussen Contractant en Turmac Cultuurfabriek die ontstaat door toezending door Turmac Cultuurfabriek van de definitieve bevestiging, waarin de essentialia (o.m. huurperiode en huursom) met betrekking tot het Gehuurde zijn opgenomen alsmede deze Algemene Voorwaarden en eventueel nadere schriftelijke afspraken tussen Turmac Cultuurfabriek enContractant ten aanzien van de huur van één of meerdere ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten.
 5. Contractant: de natuurlijke- en/of de rechtspersoon die met Turmac Cultuurfabriek een Contract sluit.
 6. Gasten: het aantal deelnemers dat deelneemt aan een door Contractant bij Turmac Cultuurfabriek te organiseren Activiteit.
 7. Garantaantal: het door Contractant aan te geven aantal te verwachten Gasten.
 8. Gehuurde: de ruimte(n) gelegen in de Turmac Cultuurfabriek en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract.
 9. Huurperiode: de in het Contract aangegeven data en tijdstip(pen) waarop de huur van het Gehuurde begint en eindigt.
 10. Offerte: de naar aanleiding van een aanvraag van Contractant door Turmac Cultuurfabriek uitgebrachte offerte ten aanzien van huur van één of meer ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten voor een bepaalde periode. Een offerte is altijd vrijblijvend en bindt Turmac Cultuurfabriek niet.
 11. Optiebevestiging: een voorlopige reservering ten aanzien van huur van één of meer ruimte(n) en/of bijkomende faciliteiten voor een bepaalde periode. Turmac Cultuurfabriek is gerechtigd, zolang met Contractant nog geen Contract tot stand is gekomen, de Optiebevestiging te allen tijde in te trekken.
 12. Reserveringswaarde: de in een Contract tussen Contractant en Turmac Cultuurfabriek vastgelegde huurprijs en overeengekomen vergoedingen voor catering en overige faciliteiten.

Artikel 2 Het Gehuurde

 1. Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in het Contract omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. De centrale hal, de overige algemeen toegankelijke en het buitenterrein van Turmac Cultuurfabriek behoren niet tot het Gehuurde.
 2. Het is Contractant, behoudens schriftelijke toestemming van Turmac Cultuurfabriek, niet toegestaan:
  • het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in het Contract;
  • het Gehuurde onder te verhuren dan wel anderszins de rechten en plichten voortvloeiende uit het Contract op derden over te dragen.

Artikel 3 Betalingscondities

 1. Betaling van de huurprijs en overige bijkomende kosten, dient zonder enige korting, schuldvergelijking of verrekening, te geschieden uiterlijk op de in de factuur van Turmac Cultuurfabriek vermelde vervaldata en indien geen vervaldata wordt genoemd uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van (volledige) betaling binnen de in artikel 3.1 gestelde termijn is Contractant van rechtswege in verzuim en heeft Turmac Cultuurfabriek zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist het recht:
  • haar verplichtingen uit hoofde van het Contract op te schorten en tot invordering van de verschuldigde bedragen over te gaan en alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te incasseren. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag; dan wel
  • het Contract door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Contractant is in dit geval gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan de Reserveringswaarde te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur zoals bepaald in artikel 3.1, onverminderd het recht van Turmac Cultuurfabriek om verdere schadevergoeding te vorderen.
 3. Turmac Cultuurfabriek is te allen tijde gerechtigd – tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Contractant uit het Contract – een waarborgsom van Contractant te vorderen. Turmac Cultuurfabriek is gerechtigd alle vorderingen die zij krachtens het Contract op Contractant heeft of krijgt, voor zover mogelijk te verhalen op de waarborgsom, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
 4. Turmac Cultuurfabriek behoudt zich te allen tijde het recht voor om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Reserveringswaarde van Contractant te vorderen. Turmac Cultuurfabriek zal daartoe voor aanvang van de Huurperiode een factuur sturen aan Contractant, welk bedrag binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn dient te worden voldaan.

Artikel 4 Aanvaarding en ontruiming van het Gehuurde

 1. Contractant aanvaardt het Gehuurde in de staat waarin dit zich bij aanvang van het Contract bevindt. De bij het einde van de Huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de Huurperiode, tenzij Contractant bij aanvang van het gebruik deze gebreken bij Turmac Cultuurfabriek heeft gemeld.
 2. Het is Contractant niet toegestaan enige verandering in, of toevoeging aan het Gehuurde aan te brengen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Turmac Cultuurfabriek.
 3. De ontruiming/afbouw van het Gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk aan het einde van de Huurperiode. Het Gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. Indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet voldoende heeft plaatsgevonden, is Turmac Cultuurfabriek gerechtigd de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen, zulks voor rekening van Contractant.
 4. Alle schade, ontstaan tijdens de huurperiode aan het Gehuurde, voor zover niet door Turmac Cultuurfabriek veroorzaakt, zal door Turmac Cultuurfabriek voor rekening van Contractant worden hersteld.

Artikel 5 Bepalingen van openbare orde

 1. Contractant is te allen tijde verplicht het personeel van Turmac Cultuurfabriek en/of haar partners en/of gemachtigden van Turmac Cultuurfabriek toegang te verlenen tot het Gehuurde.
 2. Contractant is verplicht alle voorschriften die de Gemeente Zevenaar, de Brandweer en/of andere autoriteiten terzake van het Gehuurde, de Huurperiode en/of de Activiteit geven, correct na te leven.
 3. Turmac Cultuurfabriek behoudt zich te allen tijde het recht voor Contractant dwingende aanwijzingen te geven indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door Brandweer, Politie of Turmac Cultuurfabriek raadzaam wordt geacht. De maatregelen die Turmac Cultuurfabriek daartoe onder meer kan nemen zijn het ontzeggen van de toegang aan Contractant (en/of aan zijn gasten) tot haar gebouwen en terreinen.
 4. De beveiliging van het Gehuurde gedurende de Huurperiode kan slechts geschieden door het door Turmac Cultuurfabriek goedgekeurde beveiligingspersoneel voor rekening van de Contractant.

Artikel 6 Publiekrechtelijke vergunningen en voorschriften

 1. Contractant dient – voor zover relevant – te beschikken over de voor de Activiteit benodigde publiekrechtelijke vergunningen.
 2. Voor het aanvragen van de benodigde vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient Contractant zelf zorg te dragen. Turmac Cultuurfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade van welke aard dan ook, als gevolg van het niet verkrijgen van desbetreffende vergunningen c.q. het niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Artikel 7 Catering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de catering binnen het Gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Grand Café Hal12, partner van & gevestigd in Turmac Cultuurfabriek.
 2. Het is Contractant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij op nader overeengekomen voorwaarden door Turmac Cultuurfabriek, vooraf schriftelijk ontheffing is verleend.
 3. De ruimten van Grand Café Hal12 behoren, tenzij anders in het Contract overeengekomen, behoren niet tot het Gehuurde en dienen te allen tijde voor het publiek bereikbaar te zijn.

Artikel 8 Publiciteit en reclame-uitingen

 1. Het is contractant niet toegestaan binnen, dan wel buiten in de directe omgeving van de accommodatie, waaronder toegangswegen en parkeerterreinen, voertuigen met reclame, borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan ook, te plaatsen, aan te brengen of te doen aanbrengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turmac Cultuurfabriek.
 2. Het is Contractant evenmin toegestaan de in de accommodatie aanwezige reclame te bedekken, te verwijderen of aan het gezicht te onttrekken.
 3. Bij overtreding van het in artikel 8.1 en 8.2 gestelde verbeurt Contractant een terstond opeisbare boete van EUR 1.500 voor elk dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Turmac Cultuurfabriek op aanvullende schadevergoeding. Voorts is Turmac Cultuurfabriek gerechtigd de publiciteit terstond te beëindigen c.q. te (laten) verwijderen voor rekening en risico van Contractant.
 4. Ten behoeve van publicitaire doeleinden is Turmac Cultuurfabriek – in overleg met Contractant – beeld- en/of geluidsopnamen te maken van de in het Gehuurde gehouden Activiteit. Tevens behoudt Turmac Cultuurfabriek zich het recht voor een vermelding van de Activiteit op te nemen in haar jaarverslag, op haar website, op haar sociale media kanalen of op haar evenementenkalender.

Artikel 9 Verzekering

 1. Contractant is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle schade die zich kan voordoen gedurende de Huurperiode. Als afdoende verzekering wordt beschouwd een verzekering die alle door Turmac Cultuurfabriek of derden te lijden schade dekt als gevolge van de activiteiten van Contractant in de Turmac Cultuurfabriek.

Artikel 10 Logo’s

 1. Het is een ieder verboden de (merk)-namen en/of logo’s van Turmac Cultuurfabriek of haar partners te gebruiken in welke vorm en op wat voor manier dan ook, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turmac Cultuurfabriek.
 2. Bij overtreding van het in artikel 10.1 gesteld behoudt Turmac Cultuurfabriek zich het recht voor haar naam/logo terstond te verwijderen voor rekening van de gebruiker.

Artikel 11 Aantal personen-garantaantal

 1. Uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór aanvang van de Activiteit dient Contractant opgave van het Garantaantal aan Turmac Cultuurfabriek toe doen. Wijzigingen binnen vijf (5) werkdagen vóór aanvang van de Activiteit die leiden tot aanpassing van het aantal Gasten naar beneden van het Garantaantal worden door Turmac Cultuurfabriek geaccepteerd, met dien verstande dat Turmac Cultuurfabriek het eerder overeengekomen Garantaantal (als uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór aanvang van de Activiteit overeengekomen) in rekening zal brengen bij Contractant. Indien ten tijde van de Activiteit blijkt dat het daadwerkelijk aantal gasten naar beneden afwijkt van het Garantaantal wordt te allen tijde het Garantaantal in rekening gebracht bij Contractant.
 2. Afwijkingen naar boven van het Garantaantal binnen vijf werkdagen vóór aanvang van de Activiteit worden geaccepteerd onder voorbehoud van voldoende capaciteit en voorraad. Turmac Cultuurfabriek zal haar rekening naar rato van het aantal extra Gasten verhogen. Indien ten tijde van de Activiteit blijkt dat het daadwerkelijk aantal Gasten naar boven afwijkt van het Garantaantal wordt het daadwerkelijk aantal Gasten in rekening gebracht bij Contractant.

Artikel 12 Annulering door Turmac Cultuurfabriek

 1. Turmac Cultuurfabriek behoudt zich het recht voor op grond van bijzondere omstandigheden (zoals overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt tot brand, nationale ramp, pandemie, rellen, stakingen, oorlog en terreur) het Contract te annuleren.
 2. Contractant kan geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten of schade die door annulering of wijziging als in de vorige leden bedoeld is ontstaan.

Artikel 13 Annulering door Contractant van het Gehuurde

 1. Bij annulering van een reservering door Contractant van het Gehuurde is Contractant een overeenkomstig dit artikel opgenomen percentage van de Reserveringswaarde verschuldigd aan Turmac Cultuurfabriek:
  • annuleringen meer dan 6 maanden voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode zijn kosteloos;
  • annuleringen minder dan 6 maanden maar meer dan 3 maanden voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode 20%;
  • annuleringen minder dan 3 maanden maar meer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode 40%;
  • annuleringen minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode 60%;
  • annuleringen minder dan 1 maand maar meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode 80%.
  • annuleringen vanaf 7 werkdagen voor aanvang van de eerste dag van de Huurperiode 100%.

Onder “maand” wordt verstaan in artikel 13: 30 kalenderdagen

Artikel 14 Privacy

 1. met betrekking tot het aan Turmac Cultuurfabriek verstrekken en ter beschikking stellen van (persoons)gegevens is Contractant verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)
 2. Contractant vrijwaart Turmac Cultuurfabriek in en buiten rechte van alle schade, kosten, dwangsommen en boetes, die het gevolg zijn van schendingen van alle toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG.
 3. Alle gegevens die Contractant of derden verstrekken aan Turmac Cultuurfabriek zijn onderworpen aan het privacy statement van Turmac Cultuurfabriek. Dit privacystatement kan geraadpleegd worden via www.turmaccultuurfabriek.nl/privacybeleid

Laatste update, mei 2021